Ajuts d’alimentació

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individualitzades d’alimentació per a alumnes que durant el curs 2024-2025 estan escolaritzats en un centre docent públic no universitari d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris i que no poden gaudir del servei de menjador escolar.

 

Es finançarà un piscolabis saludable  (entrepà + aigua + fruita) per a nivells d’ESO o FPGB de centres públics. S’oferirà aquest àpat entre les 12:00 i les 14:00h.

Tipus de beneficiaris
   a. Beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
– Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

   b. Beneficiaris per barem:

– Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè de les bases i en funció de la disponibilitat pressupostària i complir els requisits exposats a l’apartat quart.

Presentació de sol·licituds i termini

Les sol·licituds (model de sol·licitud) s’han de presentar des del 26 de juny al 5 de juliol de 2024, degudament emplenades a la secretaria del centre educatiu on es cursen els estudis durant el curs escolar 2024-2025 o a través de la Seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.

Es publicarà la llista provisional de baremació i hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a les reclamacions.

Tota la informació la podeu trobar en el següent enllaç: