Consell escolar

Director: Josep Joan Umbert González

Cap d’estudis: Maria Antònia Gayà Sansó

Secretària: Maria del Carme Capó Ferriol

Representant Ajuntament: Maria Magdalena Marimón

Representant AMIPA: Catalina Capó Nadal

Representants mares i pares : Maria Magdalena Rodrigo Gayà, Miquel Bordoy Santandreu

Representant PAS: Mercè Ramírez Jiménez

Representant alumnats: Angeline Solis Denso, Francesca Maria Perelló Cloquell, Wisdom Imade John

Representants del professorat : Maria Antònia Gomila Oliver, Francisco Javier Rodríguez Miguel, Agustina Hervás Ramos, Eladi Esteva Hurtado, Marta Gómez Femenias, Clàudia Bennasar Cloquell,  Maria Magdalena Rodrigo Gayà, Miquel Bordoy Santandreu