Consell escolar

Director: Josep Joan Umbert González

Cap d’estudis: Maria Antònia Gayà Sansó

Secretària: Maria del Carme Capó Ferriol

Representant Ajuntament: Francisca Maria Muntaner Marimón

Representant AMIPA: Catalina Capó Nadal

Representants mares i pares : Maria Magdalena Rodrigo Gayà, Miquel Bordoy Santandreu

Representant PAS: Mercè Ramírez Jiménez

Representant alumnats: Leire Sañudo Rujano, Marina Seguí Galmés, Francesca Maria Perelló Cloquell

Representants del professorat : Esperança Mateu Busquets, Neus Ribot Ferriol, Maria Magdalena Guàrdia Crespí, Maria Antònia Gomila Oliver, Marta Gómez Femenias, Clàudia Bennasar Cloquell