Equip directiu

Director: Josep Joan Umbert González

Cap d’estudis: Maria Antònia Gayà Sansó

Cap d’estudis adjunt: Eladi Esteve Hurtado

Secretària: Maria del Carme Capó Ferriol