Impresos

Amb aquest imprès podeu realitzar sol·licituds al centre, sempre que no existeixi un tràmit específic que s’adapti a les vostres necessitats.

La instància ha d’estar emplenada, datada i signada correctament. Es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l’escrit de petició.

En cas que el titular no pugui recollir el títol personalment ha d’autoritzar amb aquest imprès a la persona que vingui a fer-ho.

L’imprès ha d’estar emplenat, datat i signat correctament. A més s’ha de presentar juntament amb la fotocòpia de DNI del titular i de l’autoritzat per recollir el títol.