Ajudes d’alimentació

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individualitzades d’alimentació per a alumnes que durant el curs 2022-2023 estan escolaritzats en un centre docent públic no universitari d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris i que no poden gaudir del servei de menjador escolar.

 

Es finançarà un piscolabis saludable  (entrepà + aigua + fruita) per a nivells d’ESO o FPB de centres públics.

Tipus de beneficiaris
   a. Beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
– Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

   b. Beneficiaris per barem:

– Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè de les bases i en funció de la disponibilitat pressupostària i complir els requisits exposats a l’apartat quart.

Les sol·licituds (model de sol·licitud), degudament emplenades, s’han de presentar fins al proper 13 de març de 2023 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2022-2023 o a través de la Seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital.

 
Es publicarà la llista provisional de baremació i hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a les reclamacions.