Contacte: 971 85 60 00

Fons de llibres

Què ès?

És un fons de llibres de text per prestar durant un curs als alumnes adherits al programa i que han de retornar en bones condicions quan acaba el curs. Aquest programa permet una reutilització òptima dels llibres de text. És com un lloguer on els alumnes paguen una quota per poder disposar dels llibres de text que, en acabar el curs, han de retornar.

 

A qui va dirigit?

Les famílies interessades s'adhereixen al programa lliurant el full d'inscripció i realitzant l'ingrés corresponent dins del termini establert. Aquesta quota suposa un estalvi important. Distingim entre noves adhesions i renovacions. A principi de curs es subministren els llibres de text als alumnes del programa i aquests es comprometen a retornar-los en bones condicions a final de curs. En cas de pèrdua o deteriorament d'un llibre s'haurà de pagar, amb el valor que indica el programa Gestib, o restituir. En acabar el termini d'inscripció i/o renovació es publicarà el llistat d'alumnes del programa al vestíbul del centre.

Com funciona?

A alumnes que cursin al nostre centre 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO. Es poden incorporar alumnes que el curs passat no hi formaven part.

Què inclou?

 • Els llibres de text necessaris protegits amb un folre de plàstic (sobre els quals no es pot escriure ni subratllar).
 • Llibres d'exercicis no retornables (per tant, l'alumne pot escriure-hi).
 • Papers adhesius per marcar pàgines dels llibres.

Què NO inclou?

 • Els llibres de matèries optatives.
 • Els diccionaris.
 • Els llibres de lectura (aquests es poden trobar tant a la biblioteca del centre com a les biblioteques públiques del municipi).

Què he de fer?

 • Per poder inscriure's cal presentar el full d'inscripció degudament signat i el justificant de l'ingrés bancari.
 • Fora de la data establerta no s'acceptarà cap inscripció.
 • Recordau que si us adheriu al programa, només heu de comprar els llibres de lectura obligatòria, els diccionaris (si cal) i el material.
 • En cas que un alumne hagi de repetir curs o finalment no es matriculi al centre, se li ajustarà el preu del préstec o bé se li retornarà l'import íntegre abonat al setembre.

Quin estalvi suposa pertanyer al fons de llibres?

Pertànyer al programa suposa un importantíssim estalvi econòmic per a les famílies. Quotes:

Alumnes nous:

 • Tots els nivells: 80€

Alumnes que renoven (ja hi formaven part el curs passat): tots els cursos, 30€ .

 

PER ABRIL SORTIRAN LES INSTRUCCIONS I EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ O RENOVACIÓ PER AL PROPER CURS.